Heneb is an independent organisation dedicated to the conservation, investigation, recording and promotion of the historic environment of Wales and beyond.

Sefydliad annibynnol yw Heneb, sy’n ymroddedig i hybu dealltwriaeth, cadwraeth a gwerthfawrogiad o amgylchedd hanesyddol Cymru a thu hwnt.

About Heneb

On 1 April 2024 the four Welsh archaeological trusts merged to form Heneb: the Trust for Welsh Archaeology. The regional expertise and regional service delivery which was the hallmark of the four trusts continues under the auspices of Heneb. Regional offices remain in use and key staff delivering our services has not changed.

Ynglŷn â Heneb

Ar 1af Ebrill 2024 unodd y pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gymreig i ffurfio Heneb: Ymddiriedolaeth Archaeoleg Cymru. Fe fydd yr arbenigedd a’r ddarpariaeth wasanaethol ranbarthol a oedd yn nodwedd ddilys y pedair ymddiriedolaeth yn parhau dan nawdd Heneb. Mae’r swyddfeydd rhanbarthol yn dal i gael eu defnyddio ac ni fydd newid i’r staff allweddol fyddai’n darparu ein gwasanaethau.

imageoverlay2b

This website is under construction, your new-look Heneb website is coming soon. For now, the four regions of Heneb are listed below. Click on a logo to visit their website.

Mae'r wefan hon yn cael ei addasu, fydd wefan newydd Heneb yn dod yn fuan. Ar y funud mae'r pedwar ardal wedi cael ei restri ar wahân isod. I ymweld ag un o'r gwefannau unigol cliciwch ar y logo isod.

Heneb is the trading name of The Trust for Welsh Archaeology.
Heneb yw’r enw masnachu Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru.

The Trust is a charity whose object is to advance the education of the public in archaeology.
Elusen yw’r Ymddiriedolaeth sydd â’r amcan o addysgu’r cyhoedd ynghylch archaeoleg.

Scroll to Top